Privacyverklaring

Bij het verlenen van diensten in de coach- en trainingspraktijk verwerk ik persoonsgegevens. Om u als klant te informeren hoe ik met uw persoonsgegevens omga, heb ik deze privacyverklaring opgesteld.

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke

De persoonsgegevens worden verwerkt door:

Ellen-Tine de Graaf-van der Spek h\o Hart voor Veerkracht, Peregaarde 18, 2731 GX Benthuizen, etdegraaf@gmail.com, www.hartvoorveerkracht.nl, eenmanszaak

Verkrijgen van persoonsgegevens

Als u gebruik maakt van mijn diensten verstrekt u mij persoonsgegevens om u deze diensten te kunnen verlenen. Dat kan bijvoorbeeld tijdens een gesprek, via onze website, via email, telefonisch of op andere wijze. Ook kan het voorkomen dat ik uw persoonsgegevens verkrijg via derden in het kader van het coachtraject.

Persoonsgegevens

Ik verwerk de volgende categorieën van persoonsgegevens:

• NAW-gegevens;

• Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers;

• Werkervaring;

• Competenties en interessegebieden;

• Gespreksverslagen;

  • Inhoud van communicatie;

  • Medische gegevens.

Doeleinden Vervolgens verwerk ik deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

• Het onderhouden van contact;

• Het bieden van een persoonlijk coachtraject;

• Een goede en efficiënte dienstverlening;

• Beheer van het cliëntenbestand;

• Het verrichten van administratieve handelingen, zoals facturering;

• Verbetering van de dienstverlening;

• Rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgevers en de verbetering van de dienstverlening;

• Professionalisering zoals accreditatie;

• Innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;

• Marketing;

• Nakoming van wettelijke verplichtingen;

• Het voeren van geschillen.

Waarop is de verwerking gebaseerd Uw persoonsgegevens worden verwerkt om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u met betrekking tot het coachtraject of de training. Ook kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van het fiscaal recht.

Tevens verwerken wij persoonsgegevens voor de hieronder genoemde gerechtvaardigde belangen:

• De verbetering van diensten;

• De bescherming van financiële belangen;

• Beveiliging en het beheer van systemen.

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Verstrekking aan derden In het kader van onze dienstverlening kunnen persoonsgegevens worden verstrekt aan derden. Voor de hiervoor genoemde doeleinden kan gebruik gemaakt worden van diensten van derden, zoals onze IT-leveranciers, testbureaus of andere derden die worden ingeschakeld bij het coachtraject. Deze derden mogen uw persoonsgegevens ook slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. Uw persoonsgegevens zouden ook verstrekt kunnen worden in het kader van een wettelijke verplichting of rechterlijk bevel.

Wij zullen uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Doorgifte van uw gegevens buiten de EER De EER is de Europese Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Uw persoonsgegevens kunnen buiten de EER worden verwerkt door de cloudprovider voor de back-up die gevestigd is in Verenigde Staten. Daarvoor zijn concrete waarborgen op grond van de wet getroffen. Daarnaast kunnen uw gegevens door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn of Facebook in het contact met u. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren Uw persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.

Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat wij ons moeten houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Hoe wij uw gegevens beveiligen Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij passende beveiligingsmaatregelen genomen.  

Uw rechten U heeft het recht om ons een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kunt u ons verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

Ellen-Tine de Graaf, Peregaarde 18, 2731 GX Benthuizen, etdegraaf@gmail.com, info@hartvoorveerkracht.nl

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan door ons worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 6 februari 2019.